จำนวนประชาชน ที่อายุระหว่าง  0-102  ปี ทุกหมู่บ้าน

ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ(0,1,2,3)
สถานบริการ(สถานีอนามัย/PCU): ธาตุน้อย บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 07,สอ. หมู่ที่:07 ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ลำดับ
หมู่บ้าน
หมู่ที่
จำนวน
หมายเหตุ
1
ธาตุน้อย ม.1
01
708
2
ธาตุน้อย ม.2
02
678
3
ดินดำ ม.3
03
1022
4
คำไฮ ม.4
04
449
5
ทัน ม.5
05
539
6
ธาตุน้อย ม.6
06
417
7
ธาตุน้อย ม.7
07
496
8
ธาตุน้อย ม.8
08
795
9
ทัน ม.9
09
678
10
ธาตุน้อย ม.10
10
821
  
 รวม
  
6603
  

คำนวนอายุถึงวันที่ 30/11/2558